AKTUALITETLAJME

Në Izrael dhe Irlandë diaspora nuk ka të drejtë vote. Votimi nga jashtë vendit nuk lejohet

Ka disa metoda të cilat shtetet i përdorin për orga- nizimin e zgjedhjeve jashtë vendit, duke përfshirë votimin: fizik (në ambasada apo konsullata), me postë, me faks, votimin elektronik, nëpërmjet një per- soni tjetër dhe votimin e parakohshëm (para ditës së zgjedhjeve). Secila nga këto metoda është unike në mënyrën e vet dhe kanë përparësitë dhe mangësitë e veta sa i përket respektimit të standardeve të zgjed- hjeve, dhe gjithashtu barrës administrative përfshirë këtu planifikimin, logjistikën dhe buxhetin.

Në Shtetin e Izraelit qytetarët të cilët jetojnë jashtë vendit nuk e kanë të drejtën e votës.

Vetëm personat që shërbejnë jashtë vendit në detyra zyrtare kanë të drejtë të votojnë nga jashtë.

Ndërsa Irlanda e lejon votimit nga jashtë vetëm për zyrtarët publik që jetojnë jashtë vendit dhe forcat e armatosura të Kosovës.

Në Zelandë të Re, vetëm qytetarët të cilët kanë qenë aty të paktën njëherë brenda tre vjetëve të fundit mund të votojnë nga jashtë. /gjilanisot/

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close